Mediacode

Deze Mediacode is voor het laatst bijgewerkt op 20 oktober 2023.

I. ALGEMEEN 

Artikel 2.88 Mediawet bepaalt dat publieke media-instellingen in overeenstemming met hun werknemers die belast zijn met de verzorging en samenstelling van het media-aanbod, regels stellen omtrent de journalistieke rechten en plichten van deze werknemers. Op basis van dit artikel is het redactiestatuut (Mediacode) van de omroepvereniging PowNed geformuleerd. 

De Mediacode staat in directe relatie tot de uitgangspunten van de omroepvereniging PowNed zoals verwoord in haar statuten. Tevens houdt de Mediacode rekening met de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 van de NPO. 

De Mediacode van PowNed is vastgesteld door het Bestuur op 20 oktober 2023 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

II. MISSIE EN IDENTITEIT 

2.1 PowNed wil als publiek mediabedrijf alle technologie en mediaplatforms inzetten om de netwerkgeneratie naar het publieke bestel te lokken. PowNed doet dit met een geheel eigen stijl: uitdagend, dwars als het moet, humoristisch, intelligent en ongecensureerd. Stelling nemen, aanpakken, confronteren, soms choqueren, juichen als ‘we’ winnen, satirisch of met zelfspot als dat nodig is. Onze levenshouding verschilt van de waardengemeenschappen van de ledengebonden omroepen; geen binding met links of rechts, rebels, vrijheid centraal stellen, niets voor lief nemen en een allergie hebben voor betutteling en macht. 

2.2 Programmatische uitgangspunten; 

 • PowNed richt zich op de netwerkgeneratie. • Nieuws en actualiteit vormen een belangrijk deel van de programmering.

 • PowNed streeft naar vernieuwing voor de kijker en het bestel als geheel.

 • PowNed bevordert een continue interactie met haar achterban.

 • PowNed heeft een online platform dat als vertrekpunt dient voor al haar activiteiten.

 • PowNed zal (uitgesteld) online kijken/luisteren op alle mogelijke manieren bevorderen.

III. ORGANEN EN BEVOEGDHEDEN 

3.1 De Ledenraad bestaat uit twaalf leden van de omroepvereniging PowNed en is het hoogste orgaan van PowNed. De Ledenraad heeft tot taak het uitvoeren van de missie van omroepvereniging PowNed. 

3.2 De Raad van Toezicht benoemt zelf zijn leden en bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen. De Raad van Toezicht heeft tot taak vanuit zijn zakelijk professionele expertise, toezicht te houden op het beleid van het Bestuur van PowNed. 

3.3 Het Bestuur van PowNed vertegenwoordigt PowNed, is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) beleid. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie leden in de functies van: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Algemeen Lid. 

3.4 De omroep heeft een tweekoppige dagelijkse leiding/directie: een Voorzitter/Hoofdredacteur en een Zakelijk Directeur. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemeen strategisch beleid. 

3.5 PowNed heeft een Compliance Officer. Deze is goed op de hoogte van de organisatiecultuur en biedt medewerkers advies en ondersteuning. De Compliance Officer bevordert een integere bedrijfsvoering, met een focus op gedrag en cultuur, waarbij de vraag centraal staat of gedragingen van de organisatie leiden tot maatschappelijk ongewenst gedrag. Verder bevordert hij de naleving van wet- en regelgeving. Hij is voor deze taken adviseur van het Bestuur en de Raad van Toezicht, maar is ten opzichte van deze organen onafhankelijk. Binnen PowNed is hij nauw betrokken bij de communicatie over de bevordering van een integere bedrijfsvoering. 

IV. HET PROGRAMMABELEID 

4.1 Het Bestuur stelt – met inachtneming van de statutaire uitgangspunten en de beleidsplannen – de hoofdlijnen van het programmabeleid vast in de vorm van een jaarplan en een programmaschema en zorgt voor de uitvoering hiervan. 

V. HET PROGRAMMABUDGET 

5.1. Per te maken programma (Tv, audio, online) wordt een verantwoordelijke aangewezen voor het bewaken van het budget onder verantwoordelijkheid van de Productieleider. Deze legt hierover verantwoording af aan de Zakelijk Directeur. 

5.2 Alle overige zaken vallen ook onder de budgetverantwoordelijkheid van de Zakelijk Directeur. 

VI. REDACTIONELE ONAFHANKELIJKHEID 

6.1 De Hoofdredacteur gaat zonder inmenging van buitenaf in redactionele zaken te werk. Zij weren dan ook iedere vorm van sluikreclame en invloeden van sponsors in redactionele aangelegenheden. Teneinde te voorkomen dat van buitenaf ongewenste inhoudelijke invloed zou kunnen worden uitgeoefend op de inhoud van programma’s, maken programmamakers geen afspraken en voeren zij geen onderhandelingen over bijdragen van cofinanciers. Dit is voorbehouden aan de Zakelijk Directeur. 

6.2 Eventuele cofinanciers (alsmede verstrekkers van bijdragen van ondergeschikte betekenis) wordt geen enkele redactionele zeggenschap over de programma’s toegestaan. Cofinanciers hebben derhalve geen invloed op het redactionele en/of het productionele proces. 

VII. PRINCIPES GEDRAGSCODE INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2021 

PowNed houdt zich aan de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021. De Gedragscode legt aan de omroepinstellingen in het publieke bestel een aantal principes op. Deze hebben betrekking op de bestuurlijke structuur, de cultuur van de organisatie, de risicobeheersing en de verantwoording. Voor de volledige tekst van de Principes wordt verwezen naar de Gedragscode op de site van de NPO: https://over.npo.nl/voor-makers/besluiten-en-publicaties/regelingen-en-besluiten

PowNed verwacht van zijn medewerkers en van degenen die voor PowNed werkzaam zijn, dat zij de Gedragscode kennen en toepassen. Bij aanvang van de arbeidsovereenkomst dienen alle medewerkers van PowNed de Compliance Verklaring Integriteit in te vullen en in te leveren bij de Compliance Officer teneinde de registers actueel te houden. 

Uitgangspunt is dat elke medewerker integer handelt en dat in openheid wordt gesproken over normen en waarden die wij hanteren en die vermeld staan in deze Mediacode. Een belangrijke doelstelling is dat wordt voorkomen dat persoonlijke belangen en die van de omroepinstelling met elkaar verstrengeld raken. In de Gedragscode staat de volgende definitie van belangenverstrengeling: “Vermenging van het belang van de uit publieke middelen gefinancierde mediaorganisatie met het persoonlijk of zakelijk belang van (een) medewerker(s) of van derden. Dit kan het objectief beslissen of handelen in het belang van de mediaorganisatie schaden en in het uiterste geval leiden tot het bevoordelen van bepaalde personen of bedrijven. Naast belangenconflicten kunnen zich ook conflicten van plichten voordoen (‘dubbele pet’).” 

PowNed verwacht van zijn medewerkers dat zij breed nadenken over de mogelijke risico’s op (de schijn van) belangenverstrengeling. Bij enige twijfel dient er melding te worden gedaan bij de Compliance Officer. De Compliance Officer bepaalt binnen zeven dagen na de melding of er wel of geen sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling en medewerkers dienen de instructies van de Compliance Officer hieromtrent op te volgen. 

VIII. GEDRAGSREGELS POWNED

In aanvulling op de Gedragscode gelden nog een aantal gedragsregels. 

NICAM 

Het uitzenden van programma’s mag niet in strijd zijn met de NICAM-reglementen. PowNed draagt hier zorg voor door speciaal opgeleide codeurs. 

Privacy en Ombudsman 

PowNed handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Privacybescherming en geeft zich rekenschap van de journalistieke regels zoals bepaald door de ombudsman van de NPO. PowNed conformeert zich aan uitspraken van de Raad voor de Journalistiek. 

Toestemming 

Items kunnen pas worden uitgezonden nadat ze door de hoofdredacteur zijn gezien of gehoord; tenzij uitdrukkelijk anders is gecommuniceerd. 

Perscontacten en communicatie 

Alle persverzoeken met betrekking tot PowNed worden vooraf gemeld bij onze Communicatiemanager, die deze afstemt met de Directie. De Directie kan besluiten wel/geen toestemming te verlenen. 

Alle medewerkers van PowNed dienen deze regels na te leven. Het in strijd handelen met deze regels kan resulteren in een boete of het verlies van baan/opdracht of stage bij PowNed. 

IX. AFHANDELING KLACHTEN 

Klachten worden in behandeling genomen door de Compliance Officer of Zakelijk Directeur. De keuze is aan de klager. De Compliance Officer of Zakelijk Directeur zullen indien nuttig of noodzakelijk overleg plegen met betrokkenen van PowNed. Binnen twee weken ontvangt de klager een reactie op zijn klacht. 

Voor personeelsleden geldt dezelfde procedure. In bijzondere gevallen is er een zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’ conform de standaard van de NPO uit de Gedragscode. Medewerkers kunnen te allen tijde terecht bij onze interne en externe vertrouwenspersonen en worden daarnaast gewezen op de mogelijkheid om melding te doen van ongewenst gedrag bij meldpunt MORES. Zie voor meer informatie het Beleid Omgangsvormen en Integriteit op onze website. 

X. INPUT LEDEN 

PowNed staat altijd open voor ideeën en suggesties. Eenieder kan hiervoor omroep PowNed benaderen. 

De leden benoemen volgens de procedure in de statuten, een ledenraad. De ledenraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt rechtstreeks meegepraat over (onder andere) de inhoud van de programma’s van PowNed en het programmabeleid bij PowNed. Bovendien is er een online nieuwsgroep waarop (dagelijks) onderwerpen kunnen worden besproken met de leiding van de vereniging of door leden van de ledenraad onderling. 

XI. VERANTWOORDING 

11.1 Interne verantwoording: 

 • Het Bestuur legt voor wat betreft de zakelijke aspecten van de vereniging en de omroep allereerst verantwoording af aan de Raad van Toezicht van PowNed. Ten aanzien van de inhoudelijke aspecten legt Het Bestuur verantwoording af aan De Ledenraad.

 • Elke jaar stelt het Bestuur van PowNed een jaarplan op. In dit jaarplan worden de doelstellingen van het afgelopen jaar geëvalueerd en worden tevens nieuwe doelstellingen voor het komende jaar geformuleerd. Het jaarplan verschijnt in de zomer voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

 • Tijdens de ledenraadvergaderingen wordt door het Bestuur verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid.

 • Voor het personeel worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin zij worden bijgepraat over alle relevante ontwikkelingen. Tevens vinden een paar keer per jaar evaluatiegesprekken plaats waarin, naast het eigen functioneren, algemene zaken worden besproken.

11.2 Externe verantwoording: 

 • In het beleidsplan van PowNed wordt het beleid van de komende vijf jaar uiteengezet.

 • Jaarlijks publiceert PowNed haar jaarrekening en jaarverslag. In het jaarverslag blikt PowNed terug op alle programma-uitingen en het wel of niet behalen van de doelstellingen. Bovendien wordt deze terugblik vertaald naar nieuw beleid.

 • Jaarlijks legt PowNed verantwoording af aan het Commissariaat voor de Media over de hantering van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021.

XII. REIKWIJDTE 

Deze Mediacode is van toepassing voor eenieder die (direct of indirect) betrokken is bij de omroepvereniging PowNed.

De Mediacode van PowNed wordt op de website geplaatst en wordt iedere erkenningsperiode door het Bestuur geëvalueerd en zo nodig aangepast. Een aangepaste Mediacode behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht van PowNed. 

Bij handelen in strijd met deze Mediacode zullen naar gelang de ernst van de strijdige handeling, te beoordelen door het Bestuur, gepaste maatregelen worden genomen.